تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی (بخش اول)

مشاغل خانگی
 • [vc_row][vc_column][vc_column_text]

  فرايند تشكيل تعاوني تامين نياز مشاغل خانگی:

  1-‌تشكيل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی به دو صورت زير امكان پذير ميباشد:
  الف –تشكيل تعاوني ‌تامين نياز مشاغل خانگی براي افرادي كه داراي مشاغل خانگي در يك گرايش و يا چند گرايش ‌همسو و نزديك بهم ميباشند
  ب –تشكيل تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی براي اشخاص پشتيبان مشاغل خانگي
  2-تعداد اعضاء براساس آيين نامه مواد 6و 20قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران،حداقل درهنگام تشكيل حداقل20عضو ‌ميباشد )در مواردي كه امكان ثبت تعاوني با 20عضو ميسر نباشد،درصورت تشخيص معاونت امور تعاون با كمتر از اين تعداد نيز قابل تشكيل است.درهر صورت نبايد تعداد اعضاء كمتر از 7نفر باشد.
  3-درخواستحداقل 3نفرازمتقاضيان بعنوان هيات مؤسس
  4-معرفي يك نفر به نمايندگي از هيأت مؤسس به اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان
  5-ورود نماينده هيأت مؤسس به سامانه الكترونيكي تشكيل و ثبت تعاونيها. تكميل فرم درخواست موافقت با تشكيل تعاوني ،دريافت شماره درخواست ‌تشكيل بمنظور پيگيريهاي بعدي و انجام ساير امور به شرح موجود در سامانه مذكور
  قوانین تعاونی مشاغل خانگی

  اهداف تعاونی:

  1-ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاري و تعاون عمومی.
  2-تأمین نیازهاي مشترك اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.
  3-و…

  موضوع فعالیت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی :

  بخش اول

  1-تأمین نهادههاي مورد نیاز و توزیع و فروش محصولات آنها با تأمین حداکثر منافع اعضاء .
  2-تأمین منابع مالی مورد نیاز با نرخ مناسب برای تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی
  3-اطلاع رسانی بازار,دریافت سفارشات و انتقال آنها به اعضاء.
  4-ایجاد فروشگاههاي دائمی,نمایشگاههاي مجازي و نمایشگاههاي موسمی داخلی و بینالمللی با مشـارکت و مطابق با منافع اعضاء
  5-توانمند سازي اعضاء در زمینه فنی و حرفهاي و مدیریتی متناسب با نیاز مشتریان.
  6-کمک به افزایش کیفیت محصولات و رفتار حرفهاي اعضاء.
  7-ایجاد بِرَند و مارك معین و انجام تبلیغات مناسب و استفاده از ارزش افزوده ناشی از بِرَند
  شرایط عضویت تعاونی مشاغل خانگی

  بخش دوم

  1-کمک به اعضاء در زمینههاي اداري، مالی و حقوقی.
  2-اجراي طرحهاي تحقیقات بازار و استقرار واحدR&d مشترك براي اعضاء.
  3-ارائه کمکهاي اداري وحقوقی به اعضاء تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی
  4-انجام بیمه و سایر فعالیتهاي پشتیبانی و رفاهی براي اعضاء.
  5-ایجاد فضاي مناسب براي ارائه خدمات جانبی مورد نیاز مشاغل خانگی نظیر سالن مشترك.
  6-ایجاد روحیه همکاري و تقویت حس وفاداري و صداقت در دارندگان مشاغل خانگی.
  7-کمک به اجراي دورههاي آموزشی عمومی و تخصصی موردنیاز اعضاء

  بخش سوم

  1-اعمال نظارتهاي قانونی واگذار شده از سوي دستگاههاي ذیربط در چارچوب قراردادهاي منعقده

  مقاله پیشنهادی:   معرفی ارزش گذاری در نت ورک یا ادیفای

  2-نظارت بر نحوه توزیع و مصرف تسهیلات و کمکهاي مالی

  3-نظارت بر اجراي قراردادها و توافق نامه ها

  4-نظارت بر کیفیت محصولات وخدمات

  5-ارزیابی سطح مهارت و دانش مورد نیاز

  6-همکاري با دستگاههاي اجرایی در جهت اعمال نظارتهاي قانونی مربوطه

  7-صدور گواهینامه فنی و حرفهاي (دانش ومهارت)

  8-نظام مند کردن تسهیلات و کمکهاي مالی به اعضاء

  9-اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباري از بانک توسعه تعاون و سایر منابع بانکی و دیگـر مؤسسـات مالی اعتباري و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.

  10-اخذ کمک و هدایاي نقدي و غیرنقدي از دولت ,اشخاص حقیقی و یا حقوقی و نهادها.

  11-تودیع وجود به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون.

  12-مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها

  تسهیلات مشاغل خانگی

  فراموش نکنید که در تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی باید…

  1-سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادي تصویب نماید کـه بعضـی از اعضا سهم بیشتري تأدیه نمایند.دراینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از …..درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.ماده

  مقاله پیشنهادی:   آپشن یا اختیار معامله

  2-سهام تعاونی بانام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجدشرایط )جدیـد بـا موافقت هیئت مدیره و با رعایت ماده 9مجاز می باشد.

  3-تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد بـراي هریـک از اعضـاء بـه میـزان سهامی که خریداري کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

  تبصره1-ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و داراي شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبـت آن و مبلـغ اسـمی وسهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضاي مدیرعامل و یک نفر از اعضاي هیئـت مـدیره ي مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادرنشده تعاونی باید بـه اعضـا گواهینامـه موقـت سـهم که داراي امضامعرف تعداد،مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

  تبصره2-نام و نشانی و تعداد سهم هریک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعـاونی بـه ثبـت برسد .هرنقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

  مقاله پیشنهادی:   سازمان بورس از دیروز تا امروز
  چه کسانی می توانند عضو تعاونی مشاغل خانگی شوند؟

  عضویت در تعاونی براي کلیه واجدین شرایط اعم از اشـخاص حقیقـی و یـاحقوقی غیردولتـی کـه نیـاز بـه عضو خدمات تعاونی داشته باشند و داراي شرایط زیر باشند آزاد است.

  مشاغل خانگی

  -شرایط عمومی تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

  1-تابعیت جمهوري اسلامی ایران.

  2-عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

  3-عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.

  1-درخواست کتبی عضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل ……………..سهم از سهام تعاونی.

  -شرایط اختصاصی تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

  تعاونی می تواند داراي شرایط عضویت اختصاصی باشد .دراینصورت درجاي خالی شرایط اختصاصـی بایـد نوشـته شـود ماننـد :ساکنین استان، شهرستان و یا روستا و محله خـاص ایثـارگران ………………..دانشـجویان ………………صـاحبان حرفـه …………………کارمندان یا کارگران سازمان معین فارغ التحصیلان ………………..و………………..
  تبصره1-احراز شرایط عضویت هر متقاضی بعهده هیئـت مـدیره اسـت و هیچگونـه تبعـیض یـا محـدودیتی بـراي واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی هیئت مـدیره مکلـف عضویتاست در مواردي که متقاضیان فاقد هریک از شرایط مذکور باشند،درخواست عضویت آنها را ردکند
  تبصره 2-احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب اولین هیأت مدیره برعهده هیأت مؤسس تعاونی میباشد
  ماده1-سئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکـه در قـرارداد ترتیـب دیگـري مشرط شده باشد.
  تبصره-مسئولیت دستگاههاي عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی(موضوع ماده17قانون )به میزان سرمایه متعلق بـه آنان می باشدمگر در قرارداد ترتیب دیگري شرط شده باشد.

  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  ایمان احمدزاده

  کارشناس ارشد علوم اقتصادی

  مطالب زیر را حتما بخوانید:

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه: