ارکان تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

مشاغل خانگی
 • [vc_row][vc_column][vc_column_text]

  ارکان تعاونی

  در این بخش می خواهیم ضمن معرفی ارکان تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی، بخشی از وظایف قانونی هریک از ارکان تعاونی را به طورخلاصه معرفی نمائیم. پس برای آشنایی بیشتر با ما همراه شوید.

  ارکان شرکت تعاونی

  ارکان تعاونی عبارتست از :

  1-مجمع عمومی

  2-هیئت مدیره

  3-بازرس/بازرسان.

  -مجمع عمومی تعاونی مشاغل خانگی:

  مجامع عمومی تعاونی به دو صورت مجمع عمومی عادي و مجمع عمومی فـوق العـاده تشـکیل مـی گـردد .چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشکیل مجمع عمومی موضوع تبصـره 3مـاده 33قانون بخش تعاونی خواهد بود.

  -هیئت مدیره تعاونی مشاغل خانگی:

  اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره مرکب از ……….نفر عضو اصلی و …………نفر عضـو علی البدل است که از بین اعضاء براي مدت سه سال انتخاب می شوند .انتخاب اعضـاي اصـلی و علـی البـدل در یـک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضاي اصلی به ترتیب اعضـاي علـی البـدل محسـوب مـی شوند. .انتخاب اعضاي هیات مدیره براي بیش از دو دوره متوالی با انتخـاب حـداقل دو سـوم اعضـاي حاضـر در مجمـع عمومی بلامانع است.

  فراموش نکتید که:تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره ارکان تعاونی 3 /5 /7نفر و تعداداعضاي علی البدل هیئت مدیره2 /3 /4نفر خواهد بود.

  تبصره 1

  -هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیـأت مـدیره یـک نفـر را بعنـوان نائـب رئیس و 1 /2نفر را بعنوان منشی انتخاب میکند.

  مقاله پیشنهادی:   پالایش نفت خام

  تبصره2

  -در صورت استعفاء،فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضاي اصلی هیات مـدیره یکی از اعضاي علی البدل به ترتیب آراء بیشتر براي بقیه مدت مقرر جانشین وي در هیأت مدیره مـی شـو د.غیبـت غیـر موجه مکرر به مواردي اطلاق میشود که عضو، علیرغم ارسال دعوتنامه، بـدون عـذر موجـه حـداقل در چهـار جلسـه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.

  تبصره3

  -اعضاي هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند .در صورتی کـه عضـو هیأت مدیره از محل دیگري حقوق می گیرد در تعاونی مشاغل خانگی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافـت مـی کنـد .حـداقل و حداکثر حقوق و مزایاي هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستور العمل مورد تصـویب مجمـع عمـومی تعاونی است.

  تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

  تبصره 4

  -در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصـله مـدت لازم بـراي انتخـاب و تکمیل اعضاي هیأت مدیره، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختیار داده میشود که به منظـور اداره امور جاري تعاونی، براي جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مـدیره شـرکت نمیکنند از میان اعضاي تعاونی تعداد لازم را به طور موقت و حداکثر براي مدت پنج ماه منصوب نماید.

  مقاله پیشنهادی:   10 روش اصلی مربوط به مطالعه بازار

  تبصره 5

  -درصورت استعفاي دسته جمعی هیات مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العـاده تعـاونی، مجمـع عمومی عادي بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عـزل اعضـا هیـات مدیره عمومی، مجمع عمومی عادي بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی  یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براي انتخاب هیـات مدیره جدید تشکیل می شود.

  ماده1-پس از انقضاي مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدیـد انتخـاب نشـده باشـد هیئـت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامـه داده و مسـئولیت اداره امـور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

  ماده2–هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، بـراي اداره امـور و اجـراي تصـمیمات مجمـع عمـومی و هیئات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضاي تعاونی و یا خارج از آن براي مدت سـه سـال بـه عنـوان مـدیر عامـل هیأت مدیره انتخاب کند .نصب و عزل و قبول استعفاي مدیر عامل و نظارت بر عملکردو تعیین حـدود اختیـارات، وظـایف و میـزان حقوق و مزایاي وي بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

  –بازرسی تعاونی مشاغل خانگی

  مجمع عمومی عادي …….از اشخاص حقیقی یا حقوقی را براي مدت یک سـال مـالی بـه عنـوان بـازرس /بازرسان انتخاب میکند .انتخاب مجدد آنان بلامانع است.(تعداد بازرسان عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر)
  در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفاي بازرس /بازرسان اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظـرف ده روز بازرس /بازرسان علی البدل را به ترتیب آراء بیشتر براي بقیه مدت دعوت نماید.
  حقالزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
  تا زمانی که بازرس /بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرس /بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.
   
  وظایف بازرسان تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی به شرح زیر است:-نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قـوانین و مقـررات و دستورالعملهاي مربوطه .-رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد –صورتهاي مالی از قبیل ترازنامه و حسابهاي عملکـرد و سـود و زیـان، بودجـه اي و گزارشات هیئت مدیره، مجمع عمومی، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشـناس کـه در ایـن پیشنهاد صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.
  -رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
  -تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی مشاغل خانگی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضاي رفع نقص.
  -نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهاي حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعـاونی مشاغل خانگی و مراجع ذیربط.

  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

  مقاله پیشنهادی:   انواع بورس را بهتر بشناسیم

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  ایمان احمدزاده

  کارشناس ارشد علوم اقتصادی

  مطالب زیر را حتما بخوانید:

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه: