آشنایی با فعالیت کارگزاران

ابزارهای مالی
 • مقدمه

  برای ورود به بازاربورس وخرید فروش لازم است بامکانیزم های که خرید وفروش دارایی های مالی را انجام میدهند آشناباشیم.

  خرید وفروش دارایی های مالی فقط از طریق کارگزاران رسمی بورس اوراق بهادار امکان پذیر است.این مسئله موجب شفافیت بازار میشود.

  چرا كه به اين ترتيب اطلاعات مربوط به معاملات مانند تعـداد سهام و قيمت مورد معامله و تعداد خريدار و فروشنده هـر روز دردسـترس قـرار مـي گيـرد.

  معمولا سرمايه گذاران دائمي بورس،هركدام با كارگزار معيني كار ميكنند.معمولاًكارگزاران در ايران،مشاوره هاي محدودي به سرمايه گذاران ارائه مي دهند.

  کارگزاران به حساب مشتري خود واردبازار میشوند وبه وکالت ازسوي وي اقدام به معامله به نفع او میکنند رانیز رعایت کنند.

  تعریف کارگزاری

  کارگزاران اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده رادر بازار بورس بازي میکنند.

  آنها در این نقش وظیفه یافتن خریدار براي فروشنده و فروشنده براي خریدار را بر عهده دارند. به عبارتی آنها عامل تطابق عرضه و تقاضا هستند و به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم میشوند.

   

  ویژگی کارگزاران

  باتوجه به ماهیت کارکرد کارگزاران این افراد علاوه بر دارا بودن تخصص،تجربه وهوشمندی،الزامات اخلاقی مانند:صداقت و امانتداری را رعایت کنند.

  در همین راستا در تمامی بورس های جهان ،کیمسیون بورس و اوراق بهادار وسازمان های  ناظر بر بازار ، نهایت تلاش و کوشش خود را به عمل می آورند تا کارگزاران صداقت و امانتداری خود را حفظ کنند.

  مقاله پیشنهادی:   فرآیند آماده شدن برای شروع کسب و کار یا بیزنس جدید

  ارائه خدمات کارگزاران

  الف)خدمات مالی

  1-ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکتها به منظور نحوة عرضه سهام آنها براي فروش در بورس اوراق بهادار

  2-راهنمایی شرکت ها در مورد راه هاي افزایش سرمایه

  3-انجام بررسی هاي مالی، اقتصادي، سرمایه گذاري، ارایۀ خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران

  ب)تامین مالی

  1-اخذ تسهیلات اعتباري از بانک ها و اشخاص

  ج)سرمایه گذاری و راهنمایی کارگزاران

  1-اداره امور سرمایه گذاري ها به نمایندگی از طرف اشخاص

  2-پذیره نویسی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس

  3-بازار گردانی اوراق بهادار (بازارگردانی فعالیتی است که به هدف کاهش دامنۀ نوسانات قیمت اوراق بهادار و تامین نقدشوندگی آن با مجوز سازمان توسط کارگزار انجام میشود)

  4-خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود

  نکته:

  ارایۀ هر یک از خدمات بالا، علاوه بر دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده توسط کارگزار نیاز به کسب مجوز جداگانه از سازمان است. کارگزار با موافقت سازمان می تواند براي انجام فعالیت مالی به ایجاد شعبه و نمایندگی اقدام نماید.

  معیار انتخاب های کارگزار

  الف – حجم سرماية سرمايه گذار

  در انتخاب كارگزار بايد دقت نمود كه وي براي چه مقدار سرمايه هايي كار مي كند. آيا سرمايه ما در حدي است كه كارگزار براي ما معامله كند يا نه.

  اصـولا كـارگزاران بـه نسـبت حجم سرمايه افراد آنها را در اولويت قرار مي دهند.

  ب – تعداد مراجعه كنندگان به كارگزار

  به اين معني كه آيا كارگزار فرصت رسيدگي به درخواست هاي همه مشتريان را دارد.

  چرا كه در غير اين صورت شايد به علت عدم فرصت كارگزار براي انجـام درخواسـتهاي خريـد و فروش مشتريان درخواست ما به روزهاي بعد موكول شود و ايـن مسـئله بـا توجـه بـه ارزش زمان در معاملات بورس ممكن است موجب از دست رفتن برخي فرصتها شود.

  مقاله پیشنهادی:   ساختار سازمانی مدیران

  ج – نوع شخصيت خريدار در ارتباط با كارگزار (حقيقي يا حقوقی)

  برخي از كارگزاري ها داراي مشترياني با شخصيت حقوقي مـيباشـند كـه بـراي اشـخاص حقيقي مناسب نيستند.

  يعني بيشتر مشتريان آن كارگزاري را شركتها تشكيل مي دهند كه معمولاً با حجم سرمايه بالا نيز خريد و فروش مـي كننـد.

  در ايـن صـورت ممكـن اسـت آن كارگزاري به شكل هاي مختلف و در مواقع گوناگون سرمايه گذاران انفرادي يا اشخاص حقيقي را در اولويت بعدي قرار دهد.

  د – رتبه كارگزار از نظر حجم خريد و فروش

  هر چه رتبه كارگزار از نظر حجم معاملات بـالاتر باشـد نشـاندهنده فعاليـت بيشـتر آن كارگزار مي باشد.

  نكته مثبتي به حساب ميآيـد بـه شـرط اينكـه مـورد اول يعنـي حجـم سرماية سرمايه گذار رعايت شود

  پس بهتر است از ميان كارگزاراني كه سرمايه ما با سـرمايه مشتريان آنها هم خواني دارد كارگزاري را انتخاب كنيم كـه داراي حجـم معـاملات بيشـتري باشد يا به عبارتي فعال تر باشد .

  و – رتبه كارگزار از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار

  سازمان بورس و اوراق بهادار نيز بـر اسـاس دسـتورالعمل رتبـه بنـدي شـركتهاي كارگزاري، كه مصوب خود آن سازمان مي باشد هر ساله اقدام به رتبه بندي آن شركتها مـي كند.

  در اين رتبه بندي، ويژگي ها، امكانات و توانمندي هاي شركت هاي كارگزاري مـورد بررسـي قرار مي گيرد.

  انواع کارگزاران

  الف) کارگزاران با خدمات کم ومحدود

  کارگزار با خدمات محدود، کارگزاري است که فقط خرید و فروش را انجام میدهد و کارمزد دریافت میکند.

  کارگزاران باخدمات کمتر،نسبت به کارگزاران باخدمات کامل، کارمزدکمتري دریافت میکنند ودر عوض،خدماتی که به مشتریان ارائه میدهد،کاملاً محدود است.

  خدمات کارگزاران با خدمات محدود و کم می تواند شامل قیمت هاي لحظه اي سهام، عرضه و تقاضاي بازار، حجم معاملات روزانه و بعضی وقت ها، مشاوره دادن به سرمایه گذاران در هنگام ثبت سفارش می باشد.

  مقاله پیشنهادی:   مشاغل زود بازده با سرمایه کمتر از 100 میلیون(بخش سوم)

  ب)کارگزاران با خدمات کامل و بیشتر

  1-مشاوره، برنامه ریزي مالی، مدیریت سبد سهام

  2-ارائه سهام منتخب روز، هفته و ماه

  3-ارائه شاخص هاي منتخب روز، هفته و ماه

  4-ارائه شاخص خاص براي تشکیل پرتفوي و گزارش مربوط به آن

  5-ارائه خدمات مشاوره در زمینه خرید و فروش سهام و سبدگردانی

  6-ارائه خدمات خرید و فروش اینترنتی

  7-ارائه قیمت هاي به موقع به همراه نرم افزار رسم نمودار

  ساختار سازمانی شرکتهاي کارگزاري

  معمولاً ساختار سازمانی شرکت هاي کارگزاري مانند سایر موسسات و سازمان ها، متناسب با نیاز سازمان طراحی میشود.

  شکل قانونی و ماهیت حقوقی شرکت هاي کارگزاري به یکی از دو صورت؛ سهامی یا تضامنی میباشد.

  در طراحی ساختار سازمانی هر موسسه، عواملی چون موقعیت جغرافیایی و وظیفه سازمان درنظرگرفته می شود تا با ترکیب این عوامل اهداف اساسی و خدمات و حوزه هاي فعالیت آن پوشش داده می شود.

  شروط مجوز گرفتن کارگزاران

  1-حداقل سرمایه مورد نیاز براي دریافت مجوز کارگزاري پنج میلیارد ریال است

  2-متقاضی فعالیت در استان تهران باید هم زمان حداقل دو شعبه در سایر استان هاي کشور دایر نماید

  3-کلیه کارکنان کارگزار که براي انجام داد و ستد با سیستم معاملاتی کار میکنند باید حداقل داراي گواهینامۀ اصول مقدماتی کارگزاري باشند.

  4-کارگزار موظف است سالانه مبالغی تحت عنوان حق عضویت و حق استفاده از تسهیلات و خدمات را که توسط هیئت مدیره تعیین میشود به سازمان پرداخت نمایند.

  فایل های مرتبط

  بازار های مالی و انواع آن

  عوامل موثر بر قیمت سهام

  بازار اولیه و بازار ثانویه

  مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس

  برای دسترسی به کارگزاران به سایت seo.ir مراجعه کنید.

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  فاطمه حسین زاده

  مطالب زیر را حتما بخوانید:

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه: