نویسنده: نوش آفرین خانزاده

اکنجو-ایوه آلا
برنامه ریزی، برنامه و بودجه
برنامه ریزی، برنامه و بودجه
برنامه ریزی، برنامه و بودجه
برنامه ریزی، برنامه و بودجه
مارکسیسم
کسب و کار و تحقیقات بازار
تدوین طرح توجیهی